شهرداری گناباد

خداقوت شهردار گناباد به پرسنل خدوم شهرداری گناباد در جمعه ی پرکار

مهندس زارع حسینی شهردار گناباد جهت عرض خداقوت به پرسنل خدوم شهرداری گناباد در روز جمعه ای پرکار از پروژه های مختلف این شهرداری بازدید نمود.