شهرداری گناباد

تعداد چراغ راهنماهای تقاطع بلوار پرستار به سعدی افزایش میابد

 تعداد چراغ راهنماهای تقاطع بلوار پرستار به سعدی افزایش میابد

 تعداد چراغ راهنماهای تقاطع بلوار پرستار به سعدی افزایش میابد
🔹 در جهت افزایش ایمنی تردد و دید خودروهای عبوری پایه فونداسیون جهت نصب چراغ جدید راهنمایی در محل نصب شد.  • منبع خبر:
  • تاریخ خبر: 22 دی 1400
  • تعداد بازدید: 150