شهرداری گناباد

ثبت نام در روز بازار (جمعه بازار)

 تذکر : صرف ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به منزله اختصاص قطعی غرفه نخواهد بود و تنها در صورت وجود ظرفیت خالی در محل غرفه های مناسب با صنف مورد درخواست و تایید ناظر شهرداری غرفه ها واگذار خواهد گردید